Erakusketa

2020ko Taihu Lake Erakusketa

erakusketa-1-1
erakusketa-1-5
erakusketa-1-3
erakusketa-1-6
erakusketa-1-4
erakusketa-1-7
erakusketa-1-2

2021 Changzhou Industrial Expo

erakusketa-2-1
erakusketa-2-4
erakusketa-2-2
erakusketa-2-6
erakusketa-2-4
erakusketa-2-7

2021 Taihu Lake Erakusketa

erakusketa-3-1
erakusketa-3-2
erakusketa-3-3
erakusketa-3-4
erakusketa-3-5
erakusketa-3-6
erakusketa-3-7
erakusketa-3-8
erakusketa-3-9